KONTAKT

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania: 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B). Przewidywane wyniki operacji: Realizacji Planu Włączenia Społeczności, w szczególności przygotowanie LSR.


Członkowie


Stowarzyszenie LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" zrzesza 210 członków z sektora społecznego, publicznego, gospodarczego i mieszkańców. Stan na dzień 15 lutego 2016r.
 

 
 ****************************************************************************
Zostań członkiem Stowarzyszenia 
 
Zapraszamy podmioty z sektora społecznego, publicznego i gospodarczego do członkostwa w Stowarzyszeniu LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska". Status Członka LGD otrzymują podmioty, które złożyły pisemną deklarację o współpracy z LGD i otrzymały tytuł Członka mocą uchwały Zarządu, a także wpłaciły w ciągu 14 dni od daty uchwały składkę roczną wynoszącą 10zł.
 
Dokumenty do pobrania:
 
Deklaracja członkowska
 
 Instrukcja wypełniania:
 

prosimy zwrócić uwagę, by prawidłowo zostały zaznaczone następujące pozycje:

  • Czy jest to aktualizacja czy zgłoszenie nowego członka.
  • Przynależność do sektora (należy zaznaczyć tylko jeden punkt)!
  • Dane podmiotu – są danymi organizacji, firmy lub osoby, należy wypełnić wszystkie dotyczące rubryki, oraz wyłącznie dotyczące rubryki (np. PESEL – dotyczy wyłącznie osób fizycznych składających deklarację jako podmioty społeczne (osoby fizyczne), KRS nie dotyczy osób fizycznych)
  • W rubrykach, które nie dotyczą należy wstawić kreskę
  • Dane osoby reprezentującej zgodnie z przepisami dla organizacji – to nie musi być osoba , która będzie reprezentować członka w LGD, to jest osoba, która jest osoba decyzyjną dla podmiotu zgodnie z nadaniem i wewnętrznymi przepisami partnera.
  • Osoba delegowana do reprezentowania Członka w organach LGD – to osoba, która ma czynne i bierne prawo wyborcze i która będzie na stałe reprezentowała partnera na Walnym Zebraniu Członków, to nie musi być osoba, która ma prawne upoważnienie do reprezentowania podmiotu.
  • Data złożenia deklaracji i czytelny podpis.

Kandydatury zgłoszone na deklaracjach niepełnych lub dostarczone w postaci kopii (skan, kserokopia) nie będą rozpatrywane.

Prosimy przemyśleć sprawę reprezentanta Członka– jedna osoba nie może być reprezentantem kilku podmiotów, absolutnie wykluczone jest również by reprezentowała podmioty z różnych sektorów.

Obowiązkiem Członków (ich reprezentantów) jest uczestniczenie w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków oraz udział w wyborach do organów. Jest to bardzo ważna i odpowiedzialna rola. Prosimy o rozważne podejmowanie decyzji o przystąpieniu do Stowarzyszenia.