KONTAKT

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania: 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B). Przewidywane wyniki operacji: Realizacji Planu Włączenia Społeczności, w szczególności przygotowanie LSR.


LGD

Partnerstwo w programie LEADER, którego sformalizowanym obliczem jest Lokalna Grupa Działania (LGD) pełni rolę lokalnej agencji rozwoju, która z jednej strony zarządza licznymi projektami, wynikającymi bezpośrednio z przyjętej strategii rozwoju – z drugiej zaś – stoi na straży zapewnienia realizacji wspólnych interesów różnych środowisk społeczno-gospodarczych, wchodzących w jej skład. 

LGD zrzesza przedstawicieli lokalnych organizacji (z sektora publicznego, prywatnegoi pozarządowego) oraz mieszkańców danego obszaru wyznaczonego granicą gmin członkowskich. W Polsce podstawą prawną funkcjonowania LGD są ustawy: o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich oraz o stowarzyszeniach.

Członkami tych organizacji mogą być m.in. przedstawiciele samorządów gmin, placówek oświaty, kultury, parafii, organizacji i stowarzyszeń działających na danym terenie, firm, spółdzielni itp., a w stowarzyszeniach także zwykli mieszkańcy. LGD najczęściej zarejestrowane są w KRS, posiadają statut i wybrane władze: radę, zarząd i komisję rewizyjną. Najważniejszym gremium decyzyjnym LGD jest zgromadzenie członków.

LGD przygotowuje Lokalną Strategię Rozwoju. Obszar nią objęty powinien być spójny i liczyć co najmniej 30 tys. i nie więcej niż 150 tys. mieszkańców. Po akceptacji LGD przez samorząd danego województwa, może ona korzystać ze środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.