KONTAKT

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania: 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B). Przewidywane wyniki operacji: Realizacji Planu Włączenia Społeczności, w szczególności przygotowanie LSR.


LSR

Zapraszamy do zapoznania się ze strategicznym dokumentem Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" oraz harmonogramem ogłaszanych konkursów:

 Harmonogram naboru wniosków:

 
 
Poniżej umowa ramowa zawarta między LGD a Urzędem Marszałkowskim:
 
 Prezentacje dotyczące możliwości finansowania:

 2015

 
************************************************************************************** Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska" rozpoczyna pracę nad Lokalną Strategią Rozwoju 16 gmin zrzeszonych w LGD.
 
**********************************************************************************
Plan włączenia społeczności lokalnej w proces budowania LSR.
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska" aby móc realizować zadania pozyskując środki z PROW 2014 - 2020 musi opracować Lokalną Strategię Rozwoju. Prace nad LSR będą wykonywane od lipca do września 2015r. przez pracowników biura Stowarzyszenia, przy jednoczesnym wsparciu firmy SAPPORT 2B z Gliwic. W procesie budowy Lokalnej Strategii Rozwoju przewidujemy udział czterech sektorów: publicznego, społecznego, gospodarczego i mieszkańców, co zapewni czterosektorowy charakter operacji na wszystkich jej szczeblach.

Włączenie społeczności lokalnej będzie szczególnie wykorzystywane w etapach:                                                                                                            

- diagnozy partycypacyjnej,                                                                                                                          

- określenia celów i ich hierarchii,                                                                                              

- poszukiwania rozwiązań stanowiących sposób realizacji strategii na etapie formułowania wskaźników

- identyfikacji grup docelowych Strategii.  

Etapy tworzenia Strategii, to:                                                                                                                      

1. Gromadzenie wielopłaszczyznowo materiałów dot. terenu obejmującego LGD (m.in. GUS, Wojewódzki Konserwator Przyrody, PUP)                                                                                                   

2. Ankiety identyfikujące potrzeby i oczekiwania mieszkańców obszaru (czterech sektorów) w formie elektronicznej i tradycyjnej. Ankieta elektroniczna do wypełnienia on-line na stronie Stowarzyszenia natomiast ankieta w formie papierowej będzie wypełniana podczas warsztatów(konsultacji społecznych) oraz dostępna w biurze LGD. Wyniki Ankiety będą wykorzystane do Analizy SWOT oraz określenia celów i wskaźników ujętych w LSR.                                                                                                                           

3. Konsultacje społeczne będą przeprowadzane w każdej gminie wchodzącej w skład LGD w różnych formach:

a) spotkania warsztatowe, gdzie praca nad zagadnieniami do LSR będzie odbywała się w grupach roboczych z podziałem na sektory,

b) indywidualne konsultacje z mieszkańcami 

c) strona internetowa LGD www.lesnakrainalgd.pl,

e) konsultacje z członkami organów Fundacji LGD "Spichlerza Górnego Śląska".                                                                                                                              

Efektem końcowym konsultacji społecznych będzie identyfikacja kluczowych problemów, określenie celów oraz formułowanie wskaźników, które będą umieszczone w LSR.                    

4. Podsumowanie i napisanie wniosków, które zostały wypracowane podczas wszystkich form konsultacji społecznych.                           

Program konsultacji społecznych dla tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju.                                                                                                                          

1. Prezentacja idei podejścia LEADER oraz obszaru LGD. W tej części przedstawimy uczestnikom spotkań ideologię oraz korzyści z programu LEADER oraz współpracy ze Stowarzyszeniem.  

2. Warsztaty i Ankieta - zidentyfikowanie zasobów i problemów dotyczących środowiska lokalnego.   

3. Budowa projektów do realizacji w ramach LSR - praca w grupach tematycznych: przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, sektor publiczny i mieszkańcy.   

4. Prezentacja wyników prac.                                                                                                                           

5. Przedstawienie dalszych etapów prac nad Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru LGD.


 
 5. LSR współfinansowana będzie w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Zebrane podczas spotkań informacje pozwolą na zaplanowanie celów i wskaźników, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców, a także będą miały wpływ na rozwój naszych gmin.

Chcielibyśmy uwzględnić Państwa zdanie i pomysły, tak aby środki z programu LEADER jak najlepiej zaspokoiły potrzeby społeczności lokalnej.
 
 
Konsultacje odbędą się w 16 gminach należących do LGD zgodnie z poniższym harmonogramem.
 
 
*********************************************************************************
Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2015-2020.
Dokument ten po zatwierdzeniu przez samorząd województwa śląskiego umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i inicjatyw, które wpłyną na rozwój terenu naszych gmin oraz przyczynią się do poprawy życia ich mieszkańców.
 
Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą, o włączenie się w te prace, poprzez wypełnienie poniższej Ankiety. Zawarte w nich uwagi, opinie i wskazówki co do Państwa potrzeb i oczekiwań posłużą między innymi do określenia przez Lokalną Grupę Działania rodzaju i zakresu projektów, które będą mogły być dofinansowane w ramach programu Leader w najbliższych latach. Na podstawie wniosków płynących z tych arkuszy określone zostaną cele i kierunki dalszych działań.
Deklarujemy, że podane przez Państwa informacje zostaną wykorzystane przez Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” wyłącznie na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju.