KONTAKT

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania: 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B). Przewidywane wyniki operacji: Realizacji Planu Włączenia Społeczności, w szczególności przygotowanie LSR.


Stowarzyszenie

Dane podstawowe

Nazwa: Lokalna Grupa Działania ”Leśna Kraina Górnego Śląska„

Status prawny: Stowarzyszenie działające na mocy:
 • ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 nr 20 poz. 104)
 • ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U nr 64, poz. 427),

 • ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności,
 • oraz statutu.

 • Data i numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 29 października 2014r.
  Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru – Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, numer KRS : 0000529355 

  KRS Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska"
   

  Struktura Stowarzyszenia LGD ”Leśna Kraina Górnego Śląska” 
  Organy stowarzyszenia:
 • Walne Zebranie Członków
 • Rada

 • Komisja Rewizyjna

 • Zarząd